Oslava zimného Slnovratu 2017

Oslava zimného slnovratu 23.12.2017

Tento roK iBa pre oSobne poZvaných.

PRiatelia a blízki, STreTáme sa o 15h v duBine.koniec predPokladÁme cca o 19h.,poTom sa preSunieme do čaJoVne DoBromiLa na Myjave,do tePla. vsTup je ako vŽdy v KoŠeLi bieLej al.hiStorizuJúcoM odeVe (kožuŠiny.dLHé suKne,šaTky, oPaskY, vlniakY a pod.) a pRísPevok do BezMäsitej Hostiny v podoBe koLáČa,nÁtieRky, orieŠkov a Pod.,ako vŽdy, na spoloČný stÔL v leSe.donesTe si vlastný pohÁr ,misku a lyžicu. VaRíme tiež WeleSlavinu kaPuStnicu a čaj.

SúČaSŤou slNovRatovej uDalosti je aj trAdičnà vÝmena daRov a darČekov,tak preMyslite aj Tento rok,ako ju naPlniŤ,aBy ste vyuŽili pRíleŽitosT poTeŠiŤ bLízkYch.

K oSlave patRí  aj oBradná ohŇoVá lukosTreĽba,kto má,doneste si luky.

TRadiČný slnovRatoVý obrad je PríležitosŤou pre vykonanie postrižín v kruhu,pre moŽnoSŤ priJať alebo poTvrdiŤ duChoVné slovanské meno,chôdZu po žeRavej pahRebe a iné oBradovÉ čiNy, viažuce sa na zvláDnutie oHňa.tým,čo uVažujú o pahrebe,doporučujeme postiť sa či odĽahčiť stravu aspoŇ na 24h.

VíTané sú vŠetky bubny,p튍aLy,ozemBuChy, hrKáLky, zvoNčeky druMbLe, paliČky,gajdiCe…

Sme vŠeTci v jeDnom Kruhu a tvOríme oBrad spolu,svojou SiLou a energiou. NeCh sa deJe!

Pozor!praKticKá poznÁmka. Pre predpokladaný väČŠí počet Áut je treBa parkovať dolu,na KrížnYch cestÁch!!!ďakujeme.

 

Pridaj komentár