Hromničná lukostre“ba 2017

  1. Hromničná lukostreľba 2017

SplnoVá luKostreĽba v naŠej duBine kažDoročNe priTiahHne streLeckú roDinu.trAdícia žiVej luKosTreĽby v sVätoHáji s oHňoM na sNehu  pRi PeRúnoVi sa odlišuJe od vŠetkých oStatných oBradov v roKu.Má v sebe vÝbušNú siLu preDjaria s prVými búRkami a mnoŽstVom voDy.a Toho roKu vĎaka šiKovNým ruKám AndReja priBudla ďAlşia soCha Perúna,oChrancu luKostreLcov a vlàdcu toHto obdoBia…

Pridaj komentár