JaR 2018

JAr 2018

*20.3.roVnodennoStný oBrad u náS,pRe vnúTorNý kRuh.

* 25.3.o 15,30h.vYneseNie MoRenY,u náS, obRad,hRy,hoStinA.LuKy vÍtaNé.

30.3.- VeĽkoNoČná vÝroBa luKov,TreBa sa voPred pRiHLÁsiŤ.

7.-8.4.vÝroBná sTodoLa,luK a ŠíP

15.4.šKoLa noVéHo žiVoTa

*22.4.feStivaL AvaTar,seReď,worKshop,oBradnÝ tAnec moKošiNiek,pRedaJ kNíh a vÝRobKov

24.4.JuRskÝ haDí oBrad a HrY,waLdorSká šKola,bRatiSlava

5.5.-uHroVskÝ hRad,historicKý jarMok.

PreDaj kníh,dyMov,  lukov,p튝aL,ukáŽky,historiCká sTreLnica.

6.5.ŠkoLa nového žiVoTa

10.-13.5. Dni vÝRoby luKu a šípu,workshopy

13.5.VaRenie s weLesLawou,mYjavské kopaNice .PoZor!!!pReložeNé na leTo kVôLi výrobným workshopom.dáTum nApíŠeme.

Pridaj komentár