ZiMa 2018

ZiMa 2018

*3.2. traDiČná hRomniČná peRúnSka lukoStreĽba od 15h. ,duBina nad KríŽnymi ceStami,mYjava

-*25.2. StreTnuTie škoLy novéHo živoTa

 

JAr 2018

18.3.šKoLa noVého ŽiVota

*20.3.roVnodennoStný oBrad u náS,pRe vnúTorNý kRuh.

* 24.3.o 16,30h.vYneseNie MoRenY,u náS, obRad,hRy,hoStina.

Od 14-16h:pRe veRejnoSť i rodiČov s deŤmi:WoRkshop s moRenou:trAdiČné hRy jaRi pRe dosPelych aj deTi, ,pieSne,taNec,oBliekanie MoReNy,kresaNie žiVého oHňa.vstup:roDina 15e.jednoTlivec bez detí 12e.

TreBa sa vopRed priHlásiŤ.

30.3.- VeĽkoNoČná vÝroBa luKov,TreBa sa voPred pRiHlÁsiŤ.

*22.4.feStivaL AvaTar,seReď,worKshop

4.5.- 6.5.feStivaL sLavCon,bRatisLava,worKshoP

13.5.VaRenie s weLesLawou,mYjavské kopaNice 

Pridaj komentár