ZiMa 2017/2018

 

otvoriLi sme

ŠKoLu noVého žiVota 10.ročNíK-pRe vŠeTkýCh, ktoRí cHcú zMenu a pOSun dOpRedu.

Info 0907940397. UČia WeleSlawa,duChoSlAv a hoStia. v príPade zÁujMu sa dá  pRidať po doHode aj do „RoZbehnuTej“ skuPiny

 

ziMa 2017/20182

23.12.zaČiatok okoLo západu SlnKa

čítaj bližšie tu…

oSlava ziMného sLnovRatu, U náS v duBine.

5.1.troJkráĽová vÝrobNá sTodoLa ,Luk a šíP. 1.faza,zber a hrubé opracovanie.hLáSte sa na 0907940397

-14.1..šKoLa novéHo žiVoTa,mYjava

19.1.-20.1. DieĽňA na vÝroBu luKu a šíPu,mYjava

21.1.2018 ČaRovNý dYm,worksHop PieŠŤaNy

27.-28.1. škoLa noVého žiVoTa, víkendovka,ZáZriVá

3.2.hRomniČná peRúnSka lukoStreĽba,duBina nad KríŽnymi ceStami,mYjava, maSky vítaNé

 

Pridaj komentár